מכרז פומבי מס’ 8/2019 – פעילות בבריכה הטיפולית במרכז מ.ט.ר.ה

מכרזים נוספים