שקיפות וחופש המידע

שקיפות וחופש המידע

חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק")

כל אזרח/ית או תושב/ת ישראל זכאי/ת לקבלת מידע מ"רשות ציבורית" כהגדרתה בחוק.

1. מטרת החוק שקיפות פעילות הרשויות הציבוריות בישראל.

2. החוק עיגן את זכותם/ן של אזרחי/יות ותושבי/ות ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, חברות עירוניות וחברות בת עירוניות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידיהן.

3. בקשות לקבלת מידע יש לשלוח לעו"ד רונית יוגב – הממונה על יישום החוק בחברה לבידור ולבילוי (חולון) בע"מ, באמצעות דוא"ל Ronity@reh.co.il.

4. איזה מידע ניתן לקבל ? כהגדרתו בחוק: "קבלת מידע – לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו."

5. מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו:
5.1 החוק מגדיר איזה מידע לא תמסור רשות ציבורית כמפורט בסעיף 9. (א') (1) עד (3).
5.2 החוק מגדיר איזה מידע רשות ציבורית אינה חייבת למסור כמפורט בסעיפים 9. (ב') (1) עד (11).

6. כיצד להגיש בקשה לקבלת מידע במסגרת החוק ?
בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע בחברה. אין הפונה חייב/ת לציין את הטעם לבקשה.
במידה ומתן המידע כרוך בתשלום, תשולם אגרת בקשה, וככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
המידע יועמד לרשות הפונה כפי שהוא מצוי בידי החברה ואין החברה חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של הפונה.
החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה בחברה. החליטה החברה לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.
הפונה זכאי/ת לעתור כנגד החלטה של החברה לדחות את בקשתו/ה למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

7. תשלום אגרות:
סכומי האגרות שעל הפונה להסדיר טרם הגשת הבקשה לצורך הטיפול בבקשתו/ה מעודכנים ב- תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999.
הממונה על חופש המידע תבחן את הבקשה בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים בחברה ותעדכן בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה לרבות בדבר הימצאות המידע בחברה.
ככל שתהיה דרישה לתשלום אגרה, ניתן לבצעה באמצעות כרטיס אשראי טלפוני או בהעברה בנקאית, וזאת לאחר בחינה מקדמית של הבקשה על ידי הממונה על חופש המידע.

החברה לבידור ולבילוי חולון בע"מ עושה כל שביכולתה על מנת לעמוד בהסדרי הנגישות.
בימים אלו קבצי ה-PDF הנמצאים על גבי האתר נמצאים בהליכי הנגשה.