תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר האינטרנט – החברה לבידור ובילוי (חולון) בע”מ

גולש/ת יקר/ה,

השימוש באתר האינטרנט (להלן:“האתר”) של החברה לבידור ובילוי (חולון) בע”מ להלן ביחד:“החברה”), מותנה בהסכמת המשתמש לכל התנאים המפורטים להלן:

 1. בשימוש באתר זה, מביע המשתמש את הסכמתו לאמור בתנאי שימוש אלו ולכל תנאי המופיע באתר, ולהיות אחראי להכרת התנאים ולשימוש באתר על פי תנאים אלו, כפי שישונו, מעת לעת.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו, בכל עת ומעת לעת. התנאים המחייבים יהיו אלו המפורסמים באתר.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לשנות את האתר ו/או את מבנהו לרבות תוכן האתר, השירותים הניתנים בו, טקסטים, כלים, קישורים ו/או עיצוב האתר, ללא צורך בהודעה מראש ובלא שישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש ו/או לציודו כתוצאה מכך.
 4. לא תהא למשתמש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המרכז בגין השירותים ו/או תכונותיהם ו/או יכולותיהם.
 5. החברה לא תישא, בין במישרין ובין בעקיפין, באחריות כלשהי במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו באתר, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית או אחרת במערכת, ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא יחוב כלפי המשתמשים באתר חבות כלשהי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין טעות של המשתמש באתר.
 6. המוצרים ו/או השירותים המוצעים לאתר, יסופקו למשתמש, בדרך, במועדים ובהתאם לתנאים המפורטים באתר.
 7. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית. המרכז שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים כנגד מבצע עבירה כזו, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו למרכז ו/או לכל הפועל בשמו ו/או מטעמו  ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים כאמור.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לא לבצע כל פעולה באתר, במקרה בו נמצא שהמשתמש לא עמד בתנאים לביצוע הפעולה ו/או מכל סיבה אחרת, בכפוף לכל דין.
 9. השימוש בשירותים ו/או במידע המופיע באתר הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש באתר. בשום מקרה, לא תהיה החברה אחראית לנכונות ו/או דיוק החומרים והמידע הנמצאים באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר ובתכניו ו/או מהסתמכות על מידע המצוי בו ו/או באתרים המקושרים אליו, אליהם ניתן להגיע על ידי גלישה באתר.
 10. באתר קיימים קישורים המובילים למידע ותכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. המידע והתכנים הקיימים באתרים חיצוניים אלו, אינם מתפרסמים על ידי המרכז, בעידודו או בהסכמתו. אין למרכז כל שליטה במידע המתפרסם באתרים חיצוניים והוא איננו מפקח או אחראי על אתר חיצוני כזה. הגלישה באתרים חיצוניים המקושרים לאתר האינטרנט של המרכז, היא על אחריות המשתמש בלבד. אין בהצגת הקישורים משום המלצה או התחייבות כי התכנים באתרים אלו הולמים, חוקיים, מדויקים, עדכניים, שלמים ו/או אמינים. המרכז איננו מתחייב כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר כאמור בקישור. המרכז שומר לעצמו את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או להוסיף קישורים לפי שיקול דעתו המוחלט וללא הודעה מראש.
 11. התוכן המתפרסם באתר אינו מהווה בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, כלכליות, חשבונאיות, משפטיות, אישיות או אחרות ועל המשתמש לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבו. התקשרות בעסקאות במסגרת ו/או בהסתמך על אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתו של המשתמש באתר ובאחריותו הבלעדית.
 12. הפרטים הנמסרים על ידי המשתמש באתר, יישמרו על ידי החברה והוא רשאי לעשות בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש באתר במועד ההרשמה לשירות ו/או בעת ביצוע הפעולה, בין היתר, לשם שיפור השירותים המוצעים על ידו או על מנת ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם מתקשרת החברה, בכפוף להסכמתו כמתחייב על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע הנ”ל כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימושים פנימיים ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’ וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
 13. על אף האמור לעיל, החברה מחויבת להעביר את פרטי המשתמש באתר, כנדרש על פי החוק ו/או על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, בגין פעולות שנעשו על ידי המשתמש באתר.
 14. המרכז עושה כמיטב יכולתו על מנת לאבטח את האתר ואת המידע, לרבות הפרטים הנמסרים על ידי המשתמש לצורך קבלת השירותים. עם זאת, לאור העובדה כי האתר מקושר לרשת האינטרנט, לא קיימת אפשרות לאבטח את האתר ואת מערכות המידע והתקשורת בצורה מלאה, מפני חדירות בלתי מורשות על ידי גורמים בלתי מורשים. על משתמש המוסר פרטים, הנדרשים לצורך קבלת שירותים על ידי האתר, להביא עובדה זו בחשבון טרם מסירת הפרטים על ידו. היה ולמרות אמצעי האבטחה, תתבצע חדירה בלתי חוקית לאתר ו/או למידע בו, לרבות פרטים שנמסרו על ידי המשתמש, החברה לא תישא באחריות כלשהי, לרבות בגין שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, על ידי מי שהשיג את המידע שלא כדין.
 15. האתר וכל המידע הכלול בו, התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, יישומי תוכנה, תמונות, פרסומים ויצירות המצויים באתר, הינם רכוש של המרכז ועל כן זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכניו הינם של החברה ומוגנים על ידי הקניין הרוחני בארץ ובעולם, ובכלל זה חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל.
 16. אין ליצור עותקים של המידע המצוי באת, כולו או חלקו, אין להפיצו, לפרסמו ו/או לאחסנו בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, לרבות אמצעים דיגיטאליים, אלקטרוניים, אופטיים ו/או בדפוס, אלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה.
 17. אין להשתמש באתר זה ובמידע המצוי בו אלא לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי השימוש באתר. אין לעשות כל שימוש מסחרי ו/או כל שימוש אחר שאיננו שימוש עצמי במידע באתר זה מבלי לקבל הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
 18. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים המצויים בו לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה.
 19. המשתמש באתר יפצה וישפה את החברה, לרבות עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או הוצאה שישאו בה, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת תנאים אלה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
 20. החברה תהיה רשאית להפסיק את מתן המוצרים ו/או השירותים באתר בכל מועד ובאופן מיידי, חד צדדי וללא כל התראה מראש, ולא יהיה מחויב בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.
 21. האמור בלשון זכר-אף לשון נקבה במשמע, האמור בלשון יחיד-אף לשון רבים במשמע.
 22. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

גלישה נעימה!

כל הזכויות שמורות לחברה לבידור ובילוי (חולון) בע”מ.