תקנון המרכזים – רשת GO ON.

תאריך תחולה: 1.1.2019

תקנון המרכזים

ספארק המים ימית, מועדון בריזה, קאנטרי קלאב נפשונית.


 1. כללי:

מטרת התקנון היא להבטיח כי המרכזים יפעלו ברמה גבוהה, לשביעות רצון כלל המשתמשים האורחים. ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל המנויים והאורחים וכן שמירה על המנויים, האורחים, העובדים והמתקנים במרכזים.

למונחים המפורטים להלן תהיה, בתקנון זה, לעיל ולהלן, המשמעות כמפורט בצידם:

"החברה" – החברה לבידור ובילוי (חולון) בע"מ.

"המרכז/ים" – המרכזים ימית, בריזה נפשונית, לפי ההקשר והעניין.

"ימית" – ימית ספארק המים, רח' מפרץ שלמה 66, חולון.

"בריזה" – מרכז ספורט ברח' ברקת 9, חולון.

"נפשונית" – מרכז ספורט ברח' גצל קרסל 8 קריית בן-גוריון, חולון.

"משתמשים" – מנויים או אורחים במרכזים.

"מנוי" – אדם שהצטרף כחבר מרכז לתקופה שנקבעה בתקנון ובטופס ההרשמה.         

"תג" – תג אלקטרוני הניתן לכל מנוי לצורך זיהויו בשערי הכניסה או לפי דרישת עובד המרכז.

"בית אב" – הורים וילדיהם עד גיל 18 או לחילופין עד לסיום שירות סדיר בצה"ל.

"בן/בת בוגר/ת" – ווק/ה מגיל 18 או עם סיום שירות סדיר בצה"ל ועד גיל 30 המתגורר/ת עם הוריו/ה ומצטרף/ת אליהם או לשתי נפשות לפחות ממשפחתו/ה – במסגרת מנוי של "בית אב" בלבד.

"אורח" – אדם שרכש כרטיס כניסה לביקור חד-פעמי לאחד המרכזים.

"הקפאת מנוי" – קפאת המנוי בשל היעדרות רצופה מפעילות במרכז לתקופה של 60 יום לפחות, ללא החזר כספי כלשהו.

"מתקן" – כל מתקן במרכזים לרבות: בריכות, מגלשות מים, מתקני שעשועים וכיו"ב מתקנים המיועדים לשימוש, משחק, בילוי ורווחה של המנויים והאורחים במרכזים.

"אולם" – כל חדר במרכזים המיועד, בעיקרו, לפעילות קבוצתית.

"אולם כושר" – אולם ייעודי לשימוש עצמאי, של המנויים והאורחים במרכזים, במכשירים שונים המיועדים לפעילות גופנית בתנאים של מאמץ.

"חוג" – כל פעילות קבוצתית המתקיימת במרכזים בהפעלת מדריך.

"תא" – ארונית לשימוש מנויים ואורחים לצורך אחסנה של ביגוד וכלי רחצה.

 1. כניסה למרכזים;
  • זכות הכניסה מנויים ומי ששלמו דמי כניסה חד- פעמית למרכזים מותנית בעמידתם בהוראות כל דין, הוראות והנחיות הרשויות המוסמכות, ממשלתיות ועירוניות, הוראות תקנון זה והוראות נהלים שיופצו, מעת לעת, על ידי החברה, ובהסכמתם המלאה, ללא כל תנאי, לעמידה בכל ההוראות המפורטות לעיל לרבות שמירת הסדר הציבורי וכללי התנהגות נאותה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם ו/או להפסיק חברותו כמנוי, ללא החזר כספי, ככל שבהתנהגות או במחדל פעל בניגוד להוראות תקנון זה או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים ו/או שגרם להטרדה ו/או נזק למרכז. היה והנזק ייגרם בזדון, יחויב האדם במלוא עלות תיקון הנזק.
  • החברה רשאית לסלק מהמרכז, לאלתר, אדם שבהתנהגות או במחדל הפר את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 ו/או הפרת כל חוק ודין העלולים לגרום או שגרמו בפועל להטרדה ו/או לנזק לחברה ו/או לצד שלישי ושומרת לעצמה את הזכות לשיפוי מאותו אדם בגין כל נזק שיגרם לה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם אשר גרם בעבר לנזק כלשהו לחברה, לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות המרכז, המנויים או האורחים.
  • כמות הנכנסים למרכז תותר בהתאם להיתר הניתן ע"י משטרת ישראל ו/או בכפוף לנהלי והוראות עבודה של החברה לרבות הוראות ספציפיות לגבי מרכז / מתקן.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למרכז.
  • חל איסור מוחלט להכניס למרכז: משקאות חריפים; בעלי חיים; נרגילות; סיגריות; כלי זכוכית; פיצוחים למיניהם; כלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים; מכלי גז למיניהם; משחקי קלפים והימורים אסורים; מנגל.
  • הכניסה למרכז מותרת למנוי רק עם העברת תג מנוי אלקטרוני אישי בר תוקף ולאורח רכישת כרטיס כניסה או הצגת כרטיס הזמנה בר תוקף אשר תוקפו תואם את יום הכניסה / עונת החברות / אישור ההנהלה. אין ההנהלה אחראית לנזק שייגרם לאדם הנכנס לשטחי המרכז ללא היתר כאמור. כרטיס שפג תוקפו לא ניתן לממשו.
  • במרכז מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי .
  • ילד שמלאו לו 24 חודשים (שנתיים) חייב בכרטיס כניסה בתשלום מלא. במידה ויידרש, חובה להציג ספח תעודת זהות המאשר את גיל הילד.
  • שוברי הנחה / הזמנות הנם הטבות שמעניקה הנהלת המרכז בהתאם לשיקוליה הבלעדיים והנם חסרי כל ערך כספי, כניסה בשובר הנחה / הזמנה לאורחים שהונפקו על ידי המרכז תקפים רק בהתאם למועד שצוין על גביהם ולהנהלת המרכז הזכות לבטלם בכל עת. הזמנות / שוברים ללא ציון תאריך הנם חסרי כל תוקף.
  • התא לשמירת חפצים אינו כספת ! אין להשאיר חפצי ערך, מזון, ארנקים, מפתחות ונשק בתאים במלתחות ובשטחי המרכז. ההנהלה אינה אחראית לגניבות, לנזק ו/או לאבדן. מומלץ שלא  להביא כלל חפצי ערך למרכז.
  • הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המרכז, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, שיפוצים, תחרויות או אירועים מיוחדים לזמן / תקופה קצובה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.
  • מתקני המרכזים הנם מטבעם מתקנים פעילים שעלולים להתקלקל, להינזק או להישחק – השבתת מתקן מסיבות אלו ו/או כל סיבה תפעולית אחרת, אינה מקנה לאדם זכות לפיצוי.
  • ימית – למנויים במרכז ניתנת הזכות להשתמש בפארק המים ללא תמורה וכבונוס על מנויים. דהיינו, השימוש בפארק המים ניתן למנויים אך כתוספת חינם למנוי ולא כעיקרו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור חלקים מהמרכז ו/או מפארק המים לפעילויות אחרות וייחודיות לקבוצות ו/או אוכלוסיות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא תשלום פיצוי לכל אדם.
  • הנכנסים למרכז בכרטיס חד פעמי או בהזמנות אינם רשאים להשתמש באולם-הכושר, בבריכת המנויים, בחוגים, ובשאר הפעילויות שבמרכז המיועדות למנויים בלבד וכרטיסם תקף עפ"י התנאים שנקבעו לו.
  • בכל זמן הפעילות נוכח מנהל / מנהל תורן האחראי על המרכז.
  • במקרה של פציעה או חבלה גופנית, חובה לגשת לקבלת טיפול ראשוני ותיעוד המקרה. הנהלת המרכז לא תקבל כל טענה או תלונה בגין פציעה או חבלה גופנית שלא תועדה ביומן הטיפולים שבמרכז.
  • החניה שבמתחם המרכז הינה ציבורית, ללא תשלום. ההנהלה אינה מתחייבת לשמור מקומות חניה ואינה אחראית על כל גניבה, פריצה ו/או נזק שייגרם לרכב החונה.
 1. כללי התנהגות;
  • הנך נכנס למרכז בו השטחים רטובים ולחים – לכן יש לנקוט משנה זהירות, ולהימנע מסכנת החלקה.
  • יש לפעול בהתאם להוראות השילוט במרכז.
  • אסורה הכנסת ו/או האכלת בעלי חיים בשטח המרכז.
  • חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי המרכז לרבות השטחים הפתוחים על פי החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983.
  • מנויים חייבים להציג תג אלקטרוני בכל פעם שיתבקשו לעשות זאת, על מנת להזדהות בשטח המרכז. הצוות רשאי להחרים את התג האלקטרוני ולהעבירו לטיפול ההנהלה.
  • מנויים / אורחים נדרשים לציית לכל ההנחיות הקשורות בפעילות ולהישמע להוראות הצוות.
  • משחקי כדור מותרים אך ורק בשטחים המיועדים לכך.
  • הורים אחראים להשגיח על ילדיהם בכל שטח המרכז.
  • ההתנהגות בשטח המרכז כפופה להתנהגות במקום ציבורי ובהתאם להוראות החוק והתקנות.
 1. כללי הצטרפות למועדון המנויים;
  • תוקף המנוי הנו מיום הרישום ועד ליום 31 למרץ (סוף עונת הפעילות) ולתקופה מרבית של 12 חודשים בלבד. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעי רישום טרם תחילת העונה הרשמית שחלה ב- 1 לאפריל.
  • הרישום למשפחה הנו ל"בית אב" בלבד, כהגדרתו בתקנון זה.
  • ילד חייב בתשלום המנוי – כאשר מלאו לו 36 חודשים (3 שנים) במועד ההרשמה.
  • ההנחות במחירון מחושבות מהמחירון המלא של המרכז "מחירון מנויים חדשים בתשלומים". אין אפשרות לצבור יותר מ- 30% הנחה למעט חיילים בשירות חובה יקבלו הנחה בשיעור של כ-45%. אין כפל הנחות.
  • קטגוריית המחיר תקבע: בכפוף להצגת תעודות ומסמכים מתאימים ועדכניים בלבד.
  • המחיר לאזרח ותיק: יוענק לזכאים: נשים שמלאו להן 62 שנים וגברים שמלאו להם 67 שנים (לפחות לאחד מבני הזוג הנרשמים בפועל).
  • התג האלחוטי: הניתן למנויים למעבר בשערי הכניסה הינו אישי ולא ניתן להעברה. העברת התג לאדם אחר תגרום להפסקת חברות מידית במרכז, ללא החזר כספי והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל הליך משפטי כנגד אדם בעניין זה.
  • מנויים חדשים ירכשו תג אלחוטי חדש בעת ההרשמה. מנוי שאיבד תג אלחוטי או מפתח לארונית יחויב בתשלום.
  • מנוי/ה שלא יכבד את התחייבויותיו הכספיות למרכז חברותו ופעילותו תופסקנה לאלתר והוא יחויב לשלם את חובותיו ואת דמי המנוי במלואם עד תום תקופת המנוי.
  • העברת מנוי בתוך "בית אב" תאושר בין הורים לילדים ולהפך, וזאת בתנאי שאין הבדלי מחירים, באישור המרכז ובתשלום דמי העברת מנוי בסכום שנקבע. במידה ויהיו הבדלי מחירים ישולם ההפרש, בתוספת דמי העברת מנוי.
  • האפשרות לעבור בין המרכזים תהיה לאחר הגשת בקשה בכתב וקבלת אישור המרכז , ובהעברת כל בני המשפחה מבית האב,  בתשלום דמי העברה והוספת ההפרשים במחירון (במידה ויהיו).
  • בני משפחה מאותו "בית אב" שיבקשו להירשם במרכזים  שונים: הנרשמים הראשונים ישלמו מחיר מלא, ולבני המשפחה  הנוספים תוענק במרכז האחר הנחה בשיעור של 20%  מהמחירון המלא עפ"י הקטגוריה לה הם זכאים.
  • מנוי / אורח שמעוניין לשכור תא לשמירת חפצים יעשה זאת תמורת תשלום. התא אינו כספת ! ומיועד לשמירת ביגוד, מגבות וכלי רחצה לנוחות המשתמש, אין ההנהלה אחראית לאובדן, גניבה ו/או כל נזק שייגרם. אין להשאיר בתא חפצים בעלי ערך ומזון. תוקף שכירות התא הנו לעונת מנוי אחת בלבד / לאורח – ליום ההשכרה בלבד.
  • מנוי אשר לא מחדש את חברותו בסוף העונה או מחדש מנוי ולא משלם עבור התא יתבקש לפנותו לא יאוחר משבועיים מתום תקופת המנוי. במידה ולא יפנה את התא הנהלת המרכז תפנה את חפציו ללא אישורו ולא תהיה אחראית לתכולתה.
  • מנוי לחודש ניסיון – בחודשים נובמבר-מרץ מחיר מנוי לחודש ניסיון הנו 500 ₪ ובחודשים אפריל-אוקטובר המחיר לחודש ניסיון הנו 750 ₪. במידה ובמרכז מתנהלת קייטנה המנוי אינו כולל השתתפות בקייטנה.
  • הקפאת מנוי בשל תקופת היעדרות רצופה מפעילות, בת לפחות 60 יום ומעלה, ללא החזר כספי. בעת החזרה לפעילות ימשיך המנוי עד לתאריך סיום תקופת ההתחייבות דהיינו, תקופת המנוי הרשמית (31 במרץ) ותקופת ההקפאה תחושב כזיכוי כספי בעת חידוש המנוי לעונת המנויים הבאה בהתאם להוראות תקנון זה.
  • ביטול מנוי הפסקת / סיום החברות במרכז.
 2. שימוש במתקנים;
  • השימוש במתקני המרכז מותר בשעות הפעילות המוגדרות, כפי שיפורסמו לגבי כל מתקן. החברה רשאית לשנות את שעות פתיחתו של מרכז ו/או של מתקנים בהתאם לשיקולה הבלעדי. החברה עושה כמיטב יכולתה להפעיל את כל המתקנים, יתכנו תקלות או תיקונים למתקנים שלא יופעלו ולמנויים או המבקרים לא יהיו כל טענות, דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת התשלום.
  • במגרשי הספורט תינתן עדיפות למנויים ומתאמנים שגילם מ- 18 שנה ומעלה, החל מהשעה 19:00.
  • רוכשי כרטיסים חד פעמיים, מנויים ואורחים כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן / פעילות בהם רשאים להשתתף. במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, מנהל תורן רשאי להפסיק את פעילותם במרכז ולהוציאם משטח המרכז, ללא החזר כספי.
  • המשתמשים במתקני המרכז או בפעילות המאורגנת על ידו, עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין הנהלת המרכז אחראית לכל תאונה, פגיעה, קלקול, אובדן, גניבה ו/או נזק שייגרם לפרט או לרכוש בשטח המרכז. על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה על ההוראות.
  • האורחים והמנויים ישתמשו במתקנים ובפעילויות רק לאחר שבדקו ומצאו שהם בריאים, מיומנים ויודעים את כל הדרוש לפעילות במתקן.
  • הפעילות במרכז הינה דינמית, ספורטיבית, המחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני הפעילות ושמירה על כל הכללים על מנת למנוע נזקים בריאותיים. אין ההנהלה עורכת מעקב רפואי, שהינו באחריות הבלעדית של המשתמשים. במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות ליעוץ רפואי באם המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב.
 3. כללי ניקיון, היגיינה ;
  • חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך.
  • יש לשמור על הניקיון במרכז ובמלתחות. חל איסור מוחלט להשתמש בסכיני גילוח, בצבעים לשיער בשטח המלתחה ובשטח המרכז בכלל.
  • חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות עור וממחלות מדבקות להשתמש במתקני המרכז.
  • אין להתגלח, לבצע טיפולי גוף ולהשתמש בשמנים בסאונות.
 4. נהלי התנהגות בספא ובבריכות השחייה;
  • הכניסה לבריכות ולמתקני המים והמגלשות – בבגד ים בלבד .
  • בריכת המנויים / מסלולים מיועדת למנויים בלבד ולשחייה במסלולים מצד אחד למשנהו מבלי לעצור. בריכה זו אינה מיועדת למשחקים ושעשועים. הכניסה לבריכת המנויים / מסלולים תוגבל על פי גיל כפי שיקבע על ידי המרכז.
  • חובה להישמע להוראות המצילים וצוות המרכז.
  • אין להתגלח, לבצע טיפולי גוף ולהשתמש בשמנים בסאונות.
  • הכניסה לשטח בריכת השחייה מותרת אך ורק בעת שמציל נוכח במקום ובשעות הרחצה הקבועות. הכניסה לשטח הבריכה הנה בבגד-ים בלבד, (לא תותר כניסה במכנסי בד, חולצות, גופיות ונעליים) ומעבר במקלחות החובה טרם הכניסה לבריכה ולספא.
  • מתרחצים בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע-ים לפי שיקול דעת המציל והוראותיו.
  • אסורה הכנסת צעצועים כגון: גלגל ים, מזרוני ים, כדורים מכל סוג שהוא, שנורקל ואקדחי מים.
  • משחקי הטבעה, קפיצות ודחיפות אסורים בהחלט !
  • אסור לקפוץ למים, אסור לדחוף, אסור לרוץ בכל השטחים הרטובים.
  • במועדים שייקבעו על ידי המרכזים, ייסגרו חלקים ממתקן ו/או מהבריכה או הבריכה כולה לשחיית שחיינים, שיעורי שחייה, פעילות ספציפית ו/או קייטנות.
  • אין לאכול, לשתות ולעשן במתחמי בריכות השחייה ומתקני המים.
  • השימוש בסאונות, ג'קוזי ואזור הספא הינו מגיל 18 ומעלה, לבעלי בריאות תקינה, בהתאם להוראות ובאחריות המשתמש.
  • הרחצה והשימוש במתקנים עד גיל 6 בהשגחה פיזית צמודה של ההורים ובאחריותם תוך קשר עין או קרבה פיזית עם הקטין שמשמעה אפשרות הושטה מידית של עזרה . נוכחותם חובה הן בשעה שהקטין בתוך מי הבריכה והן בשעה שהוא מחוץ למים.
  • בבריכת הפעוטות אין מציל, יש לפעול בהתאם לשילוט. חובת השגחה פיזית צמודה של ההורים ו/או מבוגר אחראי על הקטין.
  • קטינים מתחת לגיל 6 וקטינים שאינם יודעים לשחות, חייבים בליווי והשגחת מבוגר לכל סוגי הבריכות והמתקנים ובאזורי המים הרדודים בלבד.
  • שטח המרכז הנו אזור רטוב ולח. הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות עקב סכנת החלקה.
 5. גלישה במגלשות המים ובמתקני האקסטרים;
  • הגלישה במגלשות המים הנה אך ורק בהתאם לגילאים המצוינים על גבי השלטים.
  • חובה לקרוא את הוראות השימוש בכל מתקן ולהישמע להם ולהנחיות המפעילים.
  • עצירה במהלך גלישה במגלשות המים אסורה בהחלט ומסוכנת מאד.
 6. חוגים ופעילויות מיוחדות ;
  • הפעילות במסגרת החוגים הינה בהתאם לשעות הפעילות של כל חוג כפי שמופיע באתר האינטרנט של המרכז ו/או בעלון הפעילות המופץ למנויים ו/או בהתאם למפורט בלוחות המודעות. ההנהלה תשתדל לשמור על שעות הפעילות, אך ייתכנו שינויים.
  • תכנית הפעילות, החוגים, האירועים ושעות הפתיחה המפורסמים באתר האינטרנט ו/או בעלונים ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת המרכז. המרכז שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית החוגים שפורסמה ללא התראה מראש.
  • המנויים מתבקשים לפעול על פי ההוראות שניתנו לכל פעילות ולכל מתקן, ולהגיע בלבוש מתאים ונעלי ספורט.
  • בחלק מן החוגים, הפעילויות והאירועים ייגבה תשלום בנפרד שהמרכז יקבע בנוסף למחיר המנוי או הכניסה החד פעמית.
  • הנהלת המרכז אינה עורכת רשימות שמיות לחוגים וייתכן שחוג מסוים או מספר חוגים יהיו בתפוסה מלאה.
  • אין המרכז עורך מעקב רפואי, באחריות המתאמן להתייעץ עם רופא טרם השתתפותו בפעילויות ובחוגים ולנהוג בהתאם.
  • הכניסה למופעים הינה על פי סוג המופע ובהתאם להנחיית המרכז. יש להצטייד בתג אלקטרוני לכל אירוע וכן בכרטיס כניסה מתאים. חלק מהמופעים, הרצאות, סדנאות וחוגים כרוכים בתוספת תשלום.
  • לחוגי הספורט ניתן להיכנס עד 5 דקות מתחילת השיעור. מנוי המאחר לשיעור לא יוכל להיכנס.
  • ההנהלה אינה מתחייבת לנוכחות מדריך מסוים.
 1. אולם הכושר ;
  • הפעילות באולם הכושר מיועדת למנויים בלבד ובכפוף להוראות בטיחות והתנהגות באולם הכושר. למעט במקרים בהם הנהלת המרכז תאשר פעילות קבוצתית ו/או אישית לקבוצה או אדם מסוים עפ"י שיקולה הבלעדי.
  • האימון באולם הכושר מותר למי שמלאו לו 14 שנים.
  • הפעילות באולם הכושר כפופה להוראות חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994, להלן ציטוט חלק מסעיפי החוק;
 1. (א) מכון כושר יקבל מתאמן רק לאחר שהמציא לו שאלון רפואי הכולל הצהרת בריאות חתומה בידו המאשרת שאינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר (בסעיף זה – הצהרת בריאות); השר, בהסכמת שר הבריאות ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את נוסח הצהרת הבריאות, והוא רשאי לקבוע סוגים של מכוני כושר שיהיו פטורים מהחובה לדרוש ממתאמנים הצהרת בריאות.

(ב)        השיב המתאמן בחיוב על אחת השאלות בהצהרת הבריאות, יקבל אותו מכון הכושר רק לאחר שהמציא לו גם תעודה רפואית שבה רופא אישר שאין סיכון לבריאותו של המתאמן באימון במכון כושר (בסעיף זה – תעודה רפואית).

(ג)        היה המתאמן קטין, תצורף להצהרת הבריאות או לתעודה הרפואית, לפי העניין, הסכמה בכתב של אחד מהוריו לאימון במכון כושר חתומה בידי ההורה; הסכמה כאמור יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.

(ד)        מכון כושר ידרוש ממתאמן שימציא לו הצהרת בריאות אחת לשנתיים, ולעניין מתאמן שהמציא תעודה רפואית, ידרוש ממנו מכון הכושר להמציא לו תעודה רפואית אחת לשנה.

(ה)מכון כושר ישמור הצהרות בריאות שמתאמנים השיבו בהן בשלילה על כל השאלות וכן תעודות רפואיות."

 • מנויים הפעילים באולם הכושר מגיל 80 ומעלה, מחויבים להציג אישור רפואי בו יצוין כי אין סיכון לבריאותו של המתאמן באימון באולם כושר.
 • כל מתאמן חדש חייב לעבור אימון הדרכה ראשוני באולם הכושר טרם תחילת האימונים הסדירים ולאשר בחתימתו את כללי ונוהלי הפעילות באולם הכושר, עצם השתתפות המתאמן בפעילות באולם הכושר מהווה הסכמה לכללי ונוהלי הפעילות באולם הכושר.
 1. הקפאה / ביטול מנוי ;
  • החברות במועדון המנויים מאפשרת שימוש יומיומי וחופשי במתקני המרכז המספק שירותים לקהל המבקרים.
  • עסקת המנוי הכוללת הנה עסקה המעניקה הטבה (מחיר חודשי מוזל) למשלימים את כל תקופת ההתחייבות.
  • בקשה להקפאת/ביטול המנוי תתקבל בכתב בלבד בנימוק נסיבות הבקשה ובצירוף אסמכתאות מתאימות. הבקשה תטופל בהתאם בכפוף להוראות החוק ולכללי תקנון זה.
  • במנוי זוגי/משפחתי: חישוב הזיכוי להקפאה/ביטול של חלק מבני המשפחה, יחושב מהמחיר ששולם בפועל בכפוף למבנה המחירון – ההחזר הכספי יחושב תחילה מהמחיר הנמוך ביותר (נרשם חמישי) ועד למחיר הגבוה ביותר (נרשם ראשון).
  • החישוב יבוצע מהמחיר ששולם בפועל בעונה בה הוקפא המנוי (ממחיר המנוי בלבד).

הקפאת מנוי ;

 • במקרה של הקפאת מנוי שתאושר על ידי ההנהלה, יזוכה המנוי בערך כספי בלבד בעת חידוש המנוי לעונת המנויים הבאה בשיעור של 50% מעלות חודש היעדרות מלא.
 • יובהר כי החזר תקופת "הקפאה" לא יחושב בהחזר תקופת ההיעדרות מהמרכז ולא בהחזר כספי.
 • לנרשמים לתקופה הארוכה מ- 12 חודשים החישוב לתקופה הנוספת יבוצע לפי 40% מהעלות לכל חודש היעדרות מלא.
 1. ביטול מנוי ;
  • ביטול מנוי יבוצע לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ד-2014, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת.
  • הגדרות לעניין ביטול מנוי:

"תמורה"- כל תשלום שעל  צרכן לשלם למועדון הקשור לחברותו לתקופה קצובה.

"מחיר חודשי בעסקה"- המחיר שעל צרכן לשלם בעד זכות השימוש בתקופה הקצובה, כשמחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור.

"מחיר חודשי במסלול חלופי"- המחיר החודשי בעד אותם שרותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה.

 • ביטול עסקה יכנס לתוקפו בתום חודש ימים ממועד מסירת הודעת הביטול בכתב על ידי המנוי למועדון.
 • ישולם החלק היחסי מ"התמורה" בעד זכות השימוש שיש לצרכן בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף.
 • תוספת דמי ביטול למחיר החודשי בעסקה יחולק לשלושה חלקים:

בשליש הראשון- יחויב המנוי ב25% מ"התמורה", מחולקים לחודשי השליש הראשון.

בשליש השני- יחויב המנוי ב20% מ"התמורה" מחולקים לחודשי השליש הראשון והשני.

בשליש השלישי- יחויב המנוי ב17% מ"התמורה: מחולקים לחודשי השליש הראשון, השני והשלישי.

דוגמא לאופן החישוב:

מחיר למנוי לשנה 1,200 ₪ (כל שליש מהווה 4 חודשים).

התעריפים הנקובים בטבלה, הנם לצורך המחשה בלבד:

פירוט מחיר חודשי במסלול חלופי כללים וצורת חישוב דמי הביטול מחיר לחודש בעסקה לתקופה קצובה
ביטול בשליש הראשון 175 ₪ 25%*1200

4 חודשים

100 ₪
ביטול בשליש השני 130 ₪ 20%*1200

8 חודשים

100 ₪
ביטול בשליש השלישי 117 ₪ 17%*1200

12 חודשים

100 ₪

 

שינויים ועדכונים בתקנון יבוצעו על פי  שיקול בלעדי של החברה ויפורסמו באתר האינטרנט של החברה.

צוותי המרכזים מאחל לכם פעילות נעימה ומהנה !